Liikuntakysely toimintarajoitteisille henkilöille on auki 15.11.2023. Auta meitä kehittämään paikallista liikuntatoimintaa!

15.10.2023

Liikuntakysely toimintarajoitteisille henkilöille on auki 15.11.2023. Auta meitä kehittämään paikallista liikuntatoimintaa!

Kyselyllä selvitetään liikunnan ja urheilun harrastamista henkilöillä, joilla on jokin toimintarajoite, vamma tai pitkäaikaissairaus. Vastaamalla autat meitä kehittämään seurojen, yhdistysten ja kuntien soveltavaa liikuntaa. Kysely on saatavissa myös ruotsiksi ja englanniksi.

Kyselyyn vastaaminen kestää korkeintaan 15 minuuttia. Kaikkien vastaajien kesken arvotaan viisi kappaletta 50 euron arvoista S-ketjun lahjakorttia. Kyselyn lopussa on erillinen linkki, josta pääsee arvontalomakkeeseen. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti joulukuun aikana.

Kysely tehdään Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) ja Suomen Paralympiakomitean yhteistyönä. Tuloksia käytetään LTS:n ja Paralympiakomitean hankkeissa. Lisäksi tuloksia hyödynnetään kuntien liikuntatoiminnan arvioinnissa, jota LTS tekee opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.

Linkit kyselylomakkeisiin löytyvät www.lts.fi/sopiva/liikkujakysely

Lisätietoja

projektitutkija Timo Ala-Vähälä, puh. 040 7341466, timo.ala-vahala@lts.fi

tutkimuspäällikkö Aija Saari, puh. 040 5064208, aija.saari@paralympia.fi

 

Enkät om motionsträning till personer med funktionsnedsättningar, Hjälp oss att utveckla lokala idrottsaktiviteter!

Med denna enkät utredas i vilken mån personer med funktionsnedsättningar, handikapp eller långtidssjukdomar sysslar med motionsträning och idrott i Finland. Genom att svara på denna enkät hjälper du oss att utveckla klubbarnas, föreningarnas och kommunernas arbete för anpassad fysisk aktivitet. Enkäten är öppen fram till den 15.11.2023. Enkäten finns också tillgänglig på finska och engelska.

Det tar högst 15 minuter att svara på denna enkät. Bland alla dem som svarat på enkäten lottar vi ut fem presentkort på 50 euro till S-kedjan. I slutet av enkäten finns en separat länk som du kan klicka på för att komma till utlottningsblanketten. Om du vinner, får du ett personligt meddelande om detta under december månad.

Enkäten genomförs i samarbete mellan Idrottsvetenskapliga sällskapet i Finland (ISF) och Finlands Paralympiska Kommitté. Resultaten används i ISFs och Paralympiska Kommitténs projekten. Dessutom utnyttjas resultaten i utvärderingen av kommunernas motionsverksamhet, som genomförs av ISF på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet.

Svara på enkäten via denna länk: www.lts.fi/sopiva/liikkujakysely

Mer information

projektforskare Timo Ala-Vähälä, tfn. 040 7341466, timo.ala-vahala@lts.fi

forskingschef Aija Saari, tfn. 040 5064208, aija.saari@paralympia.fi

 

Survey on physical activity for persons with a disability. Help us to develop local physical activities!

The purpose of this survey is to find out how persons with a disability, injury or long-term illness exercise and do sports in Finland. By taking part in the survey, you help us to develop adapted physical activities in clubs, associations and municipalities. The survey is open until November 15th 2023. The survey is also available in Swedish and Finnish.

Answering the survey takes no longer than 15 minutes. Five S-Market chain 50-euro gift cards will be raffled among all respondents. At the end of the survey, there is a separate link to the raffle form. Winners will be notified in person during December.

The survey is carried out as a cooperation between the and the Finnish Society of Sport Sciences and the Finnish Paralympic Committee The results are being used in projects of the Finnish Society of Sport Sciences and the Paralympic Committee. The results are also used in the assessment of adapted physical activities in municipalities, which the Finnish Society of Sport Sciences carries out on behalf of the Ministry of Education and Culture.

Answer the survey here www.lts.fi/sopiva/liikkujakysely

Further information

Researcher Timo Ala-Vähälä, tel. 040 7341466, timo.ala-vahala@lts.fi

Research Manager Aija Saari, tel. 040 5064208, aija.saari@paralympia.fi