Kaksi ALS-kurssia Taukokankaalla!

25.8.2019

 

 ALS-kurssi 

Kurssit ovat osallistujille maksuttomia 

Kurssi nro 75775 käynnistyy 21.10.2019 

Kurssi nro 75871 käynnistyy 30.3.2020 

Kurssi nro 75872 käynnistyy 21.9.2020

 

Kenelle 

Taukokangas järjestää yhteistyössä Kelan kanssa sopeutumisvalmennuskurssin ALS sairautta sairas-taville aikuisille ja heidän läheisilleen. 

Osallistumisen edellytyksenä on, että kuntoutujalla on asianmukaisesti diagnosoitu ALS-sairaus sekä hänellä on itsenäistä toimintakykyä jäljellä siinä määrin, että hän kykenee osallistumaan ryhmä-muotoiseen kuntoutukseen. 

Tavoite 

Sopeutumisvalmennuskurssin tavoitteena on an-taa kuntoutujalle tietoa sairaudesta, tukea kuntou-tujan ja omaisen arjessa selviytymistä sekä tunnis-taa heidän voimavarojaan ja vahvuuksiaan ja lisätä elämänhallintaa. Kurssilla kartoitetaan keinoja joilla voidaan parantaa kuntoa ja lisätä toiminta-mahdollisuuksia. Sopeutumisvalmennuskurssi mahdollistaa kokemuksen jakamisen samankaltai-sen elämänkokemuksen ja samaa elämänvaihetta läpielävien ihmisten kanssa. 

Toteutus 

Kurssin kesto on kymmenen (10) vuorokautta ja se toteutetaan yhdessä osassa. 

Kurssille osallistuu 8 kuntoutujaa ja 8 omaista. 

Ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntou-tujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mu-kaan. Suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä, mikä mahdollistaa vertaistuen ja aktiivisen osallis-tumisen. Kurssiohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. 

Kurssiohjelmaan sisältyy myös virkistävää ja ren-touttavaa ohjelmaa sekä vapaa-ajan toimintaa. 

Kuntoutustiimi 

Neurologian erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysiote-rapeutti, puheterapeutti, sosionomi, ravitsemuste-rapeutti, toimintaterapeutti ja psykologi. 

Kurssilla on myös avustavaa henkilöstöä. 

 

Hakeminen 

Harkinnanvaraiselle kurssille haetaan Kelan lomak-keella KU132, vaativan kuntoutuksen kurssille lo-makkeella KU104. Kuntoutuksen hakemista varten tarvitaan hakemuk-sen liitteenä alle vuoden vanha lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys, jossa todetaan kurssin tarve. 

Jos kuntoutusta haetaan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, mukaan tulee liittää julkisen tervey-denhuollon laatima kuntoutussuunnitelma. 

Yhteystiedot 

Fysioterapeutti Tuula Korkiakoski Taukokankaalta puh. 044 4794 751 

tuula.korkiakoski@taukokangas.fi 

www.taukokangas.fi 

Reservikomppaniankatu 11 

86300 Oulainen 

Liitteet