Hanke selvittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten nuorten määriä, tarpeita ja toiveita

21.1.2019

Fyysisesti toimintaesteisten nuorten kiinnostuksen kohteet ja mielekkäät toimintamuodot yhteiskunnassa

 

lisätietoa: https://www.invalidiliitto.fi/fyysisesti-vammaiset-ja-toimintaesteiset-nuoret

 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa fyysisesti toimintaesteisten nuorten kiinnostuksen kohteista ja mahdollisuuksista mielekkäisiin aktiviteetteihin ja toimintamuotoihin ja siten heidän osallisuudestaan
yhteiskunnassamme. Selvitys on valtakunnallinen ja siinä pyritään ottamaan mahdollisimman kattavasti huomioon eri puolilla Suomea asuvien nuorten toiveet ja tarpeet. Tutkimuksen tarkoituksena on esittää
myös sen tuloksiin pohjautuvia ehdotuksia fyysisesti toimintaesteisten nuorten osallisuuden edistämiseksi kunnallisella ja valtakunnallisella tasolla.


Uudessa nuorisolaissa painotetaan nuorten yhdenvertaisuutta yhteiskunnallisessa osallisuudessa, mielekkäässä toiminnassa ja elämässä. Esimerkiksi kunnallisia nuorisopalveluja ja muita toimijoita
sitoutetaan edistämään eri tavoin kaikkien nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia koulutukseen, harrastamiseen ja yhteiskunnallisiin vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Tämän tutkimuksen lähtökohtana
on nuorten yhdenvertaisuuden edistäminen erilaisissa osallisuuden mahdollisuuksissa. Tutkimuksessa tarkastellaan mahdollisimman laajasti fyysisesti toimintaesteisten nuorten kiinnostuksen kohteita, niitä
koskevia tavoitteita, toimintamuotoja sekä niitä mahdollisia tekijöitä, jotka estävät kiinnostuksen kohteena olevan aktiviteetin aloittamisen asuinpaikkakunnalla.
Nuorten mahdollisuuksia mielekkäisiin aktiviteetteihin tarkastellaan heidän yksilöllisistä elämänkokonaisuuksistaan käsin, mutta institutionaaliset tekijät, kuten aktiviteetteja tukevan ja mahdollistavan palvelujärjestelmän rooli otetaan tutkimuksessa keskeisesti huomioon. Nuorten
aktiivisen toiminnan luonteeseen vaikuttavat paitsi yksilölliset preferenssit ja toimintarajoitteisiin liittyvät erityisen tuen tarpeet, myös asuinpaikkakohtainen aktiviteettien tarjonta ja sen
institutionaaliset reunaehdot, kuten toiminnan mahdollistava tai mahdollisuuksia heikentävä infrastruktuuri sekä palveluntarjoajien toimintaresurssit.


Tässä tutkimuksessa alueellinen variaatio otetaan huomioon sen suhteen, miten nuoret kykenevät tarjonnan puitteissa toimimaan itselleen mieluisissa aktiviteeteissa. Tutkimusaineistoa kerätään sellaisten fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten nuorten keskuudessa,
jotka eivät ole tällä hetkellä aktiivisesti Invalidiliiton toiminnassa mukana, sillä tarkoitus on kartoittaa mahdollisimman tuoreita ajatuksia toiminnan kehittämiseksi. Aineistonkeruu toteutetaan fokusryhmähaastatteluina ja puhelinhaastatteluina ympäri Suomen Invalidiliiton aluejaon mukaan niin,
että alueellinen variaatio tulee huomioiduksi. Haastattelujen avulla kartoitetaan nuorten kiinnostuksen kohteita ja näkemyksiä mielekkäästä toiminnasta, jotta niitä voidaan käyttää hyödyksi Invalidiliiton
vaikuttamistoimintaa suunnitellessa. Tutkimuksen toteuttaa Invalidiliiton toimeksiannosta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa toimiva
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juvenia.

Yhteystiedot:
Tutkija Susan Eriksson, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
Puhelin 040-684 7702, sähköposti susan.eriksson@xamk.fi